مشخصات كلي

به نام خداوند متعال

 

موضوع: سه ناحيه آب و هوايي ايران                               زمان اجرا:

نام و نام خانوادگي :                                                        مدت اجرا:

درس: جغرافيا پايه چهارم                                                تعداد فراگيران:

                                                                                      محل اجرا:

مهارت هاي قبل از تدريس

هدف كلي: فراگيران با سه ناحيه آب و هوايي در ايران آشنا مي شوند.

 

اهداف رفتاري:                                       

- فراگيران سه ناحيه آب و هوايي ايران را نام مي برند.

- فراگيران مشخصات ناحيه ي آب و هوايي گرم و خشك را توضيح مي دهند.

- فراگيران مشخصات ناحيه ي آب و هوايي خزري را توضيح مي دهند.

- فراگيران مشخصات ناحيه ي آب و هوايي كوهستاني را توضيح مي دهند.

- فراگيران نمودار هر ناحيه را توضيح مي دهند.

- فراگيران از هر ناحيه آب و هوايي ايران يك مثال بزنند.

- فراگيران اصفهان را در ناحيه آب و هوايي مربوطه قرار دهند.

- فراگيران نمودار سه ناحيه را مقايسه كنند.

- فراگيران درباره ي نمودار ناحيه آب و هوايي خودشان اظهار نظر كنند.

- فراگيران مفهوم ييلاق و قشلاق را توضيح دهند.

- فراگيران رنگ مربوط به هر ناحيه را در بند نقشه نشان بدهند.

 

روش تدريس: مشاركتي (با استفاده از الگوي ايفاي نقش) و روشهاي فعال

 

وسيله يا رسانه: كتاب درسي، نمودار هر ناحيه آب و هوايي روي مقوا، وسيله و لباس مناسب هر ناحيه ، تابلو- گچ رنگي و سفيد – تصاوير منظره هايي از هر سه ناحيه .

 

محتوا: كتاب درسي، نقشه جغرافيايي (مربوط به نواحي آب و هوايي)

مهارتهاي ضمن تدريس

ارزشيابي تشخيصي: آب و هواي شهر اصفهان در بيشتر ماه هاي سال چگونه است؟

- ما چند نوع ناحيه آب و هوايي در ايران داريم؟

ايجاد انگيزه: گروه ها كه از قبل با آنان هماهنگي شده است . لباسهاي مناسب هر ناحيه آب و هوايي را مي پوشند و آماده ايفاي نقش مي شوند يكي از فراگيران از ناحيه كوهستاني برف شادي مي پاشه و درس با تدريس اين ناحيه شروع مي شود.

ارائه ي درس جديد: چون از قبل با فراگيران هماهنگي شده هر گروه نمودار مربوط به ناحيه آب و هوايي خود را به جلو كلاس نصب كرده و تدريس با ناحيه آب و هوايي كوهستاني شروع مي شود معلم نظارت مي كند و هر كدام از فراگيران يكي از ويژگي هاي اين ناحيه آب و هوايي را بيان مي كنند. معلم توضيحات تكميلي را ارائه مي نمايد سپس مراجعه به كتاب و مشاهده تصاوير و نمودار ها توسط خود فراگيران.

در قسمت بعدي دو نفر از فراگيران با آب پاش آب مي پاشند و دانش آموزان ناحيه خزري با چتر جلوي كلاس مي ايستند و شروع به ايفاي نقش نموده و ويژگي هاي اين ناحيه را بيان مي كنند معلم نظارت مي كند و توضيحات تكميلي را ارائه نموده و نمودار را توضيح مي دهد.

حالا ناحيه گرم و خشك با لباسهاي رنگ روشن و بادبزن و پنكه هاي دستي كوچك به جلو كلاس آمده و هر كدام يكي از ويژگي هاي اين ناحيه را بيان مي كنند.

مهارتهاي پس از تدريس

«جمع بندي» : از درس امروز ياد گرفتيم كه ..................

(پاسخ از زبان فراگيران)

ارزشيابي تكويني: در ايران چند ناحيه آب و هوايي داريم: نام ببر

اصفهان در كدام ناحيه آب و هوايي است؟

در كدام ناحيه ماههاي پر باران بيشتر در نمودار مشخص بود؟

 

فرصت سؤال: اگر كسي در اين درس اشكال دارد از گروه خود بپرسد و اگر جواب نگرفتند مراجعه به كتاب و در نهايت آموزگار كلاس

تعيين تكليف: رسم نقشه در دفتر جغرافيا و مشخص كردن سه ناحيه با رنگهاي مربوط به خودش

-      4 ويژگي از هر ناحيه آب و هوايي در دفتر جغرافيايي

-      جواب به پرسشهاي درس

 

نوشته شده در دوشنبه نهم آذر ۱۳۸۸ساعت 21:46 توسط علیرضا کریمی| |