بخش 10 - زمين و همسايه هاي آن

زمين حركت مي كند:
شايد شما تصور كنيد كه خورشيد هر روز در آسمان جابه جا مي شود. اما چنين نيست. زمين به دور خورشيد حركت مي كند و هر شبانه روز يك دور به دور خود مي چرخد. زمين هم به دور خود مي گردد هم به دور خورشيد. زمين مانند توپ است و خورشيد در هنگام روز يك طرف آن را روشن مي كند و در هنگام شب نيز طرف تاريك آن است.
نزديك ترين همسايه زمين:
در هنگام شب در آسمان چه مي بينيد؟ ماه و تعداد زيادي ستاره. ماه بيش از هر چيز ديگر به ما نزديك است و به همين دليل، بزرگ به نظر مي رسد. ماه با دوربين هاي قوي و بزرگ به نام تلسكوپ مشاهده مي شود. سطح ماه از سنگ و غبار نرم پوشيده شده و به دليل نبودن آب و هوا، هيچ موجود زنده اي در آن وجود ندارد. در روي ماه كوه هاي بلند، دشت هاي وسيع و گودالهاي دايره شكلي وجود دارد. ماه نور خود را از خورشيد مي گيرد و از خود نور ندارد و مانند آينه نور خورشيد را به زمين منعكس مي كند كه به آن مهتاب مي گويند.
سفر به منظومه شمسي:
خورشيد و 9 سياره اي كه به دور آن در گردش هستند منظومه شمسي ناميده مي شوند. شمس يعني خورشيد و منظومه يعني سياراتي كه به نظم در آسمان به دور خورشيد مي گردند همه سياره ها هم به دور خود مي چرخند و هم به دور خورشيد.
عطارد:
عطارد نزديك ترين سياره به خورشيد است و سياره كوچكي است كه هر 88 روز يك بار به دور خورشيد مي گردد. به علت داغي عطارد، هيچ موجود زنده اي نمي تواند روي آن زندگي كند.
زهره:
زهره يا ناهيد دومين سياره منظومه شمسي است كه صبح و عصر در نزديكي محل طلوع و غروب خورشيد ديده مي شود و مانند زمين، كوه و دشت دارد و باز هم به دليل نزديكي به خورشيد آب و موجود زنده ندارد.
زمين:
زمين سومين سياره است كه از دور به شكل كره سفيد و زيبابي به نظر مي رسد كه قسمت هاي به رنگ آب، اقيانوس ها و قسمت هاي سفيد رنگ ابرها هستند. زمين به دليل داشتن شرايط جوي مناسب داراي گياهان، انسان ها و موجودات زنده است.
مريخ:
پس از زمين، مريخ قرار دارد. مريخ خاك قرمز رنگي دارد. در مريخ آب هست؛ ولي آب ها يخ زده اند و هر دو سال يك بار به دور خورشيد مي گردد.
مشتري:
سياره بعدي مشتري است كه از جنس گاز است. مشتري بزرگ ترين سياره منظومه شمسي است. اين سياره آنقدر بزرگ است كه 1400 كره به اندازه زمين در آن جاي مي گيرد.
زحل:
زحل سياره بسيار زيبايي است كه در اطراف آن، حلقه هاي روشن زيادي وجود دارد. زحل هر 29 سال يك بار به دور خورشيد باز مي گردد.
اورانوس، نپتون و پلوتون:
اين سه سياره به دليل دوري از خورشيد بسيار سردند. پلوتو دورترين سياره به خورشيد است.

 

  پرسش هاي بخش 10

جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
1- سياره مشتري 1400 برابر سياره زمين است.
2- سياره زحل در هر 29 سال، يك بار به دور خورشيد مي گردد.
3- سياره مريخ در هر 2 سال، يك بار به دور خورشيد مي گردد.
4- جنس سياره زحل از گاز است.
5- داغ ترين سياره منظومه شمسي، سياره عطارد است.
6- هميشه طرفي از زمين كه رو به خورشيد است روز مي باشد.
7- زمين در هر شبانه روز يك بار به دور خود مي چرخد.

 

  سوالات تشريحي:
1- شب و روز چگونه پديد مي آيند؟

از گردش زمين به دور خودش.

 

  2- نزديك ترين همسايه كره زمين در فضا چيست؟

ماه

 

  3- تلسكوپ چيست؟

وسيله اي است كه با آن چيزهاي خيلي دور را مي بينيم.

 

  4- يك بار گردش ماه به دور زمين چقدر طول مي كشد؟

4 هفته 

 

  5- چرا ماه را به شكل هاي مختلف مي بينيم؟

در گردش ماه به دور زمين هميشه تمام قسمت هاي ماه از خورشيد نور نمي گيرد و مقدار نوري كه ماه به زمين مي تاباند مطابق با طرز قرار گرفتن ماه نسبت به زمين است.

 6- منظومه شمسي چيست؟

خورشيد و 9 سياره اي كه به دور آن مي گردند منظومه شمسي نام دارند.

 7- كدام سياره، خاك قرمز رنگي دارد؟

مريخ

  8- كدام سياره ها داراي گازهاي منجمد هستند؟

مشتري، زحل، اورانوس، پنتون

  9- به نظر شما چرا سياره ها هر چه دورتر هستند، زمان گردش آنها به دور خورشيد بيشتر طول مي كشد؟

چون آنها در مسير خود دايره هاي بزرگ تري را طي مي كنند.

 

نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 18:38 توسط علیرضا کریمی| |